Niestety, nie zawsze po utracie pracy udaje się znaleźć nową posadę. W tej sytuacji najlepiej zarejestrować się w urzędzie pracy.

Urząd pracy – rejestracja i potrzebne wnioski

W tym celu należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy – właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Zarejestrować możemy się też drogą elektroniczną (www.praca.gov.pl). Aby zarejestrować się tylko elektroniczne, należy wypełnić ankietę weryfikującą i wniosek o dokonanie rejestracji. Należy dołączyć wymagane dokumenty (zeskanowane).

Wniosek trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem (podpisem elektronicznym lub profilem zaufania ePUAP. Możliwe jest też dokonanie częściowej rejestracji elektronicznej, tzw. prerejestracja. Wniosek wypełniany jest elektronicznie. A następnie ustalany jest termin rejestracji w urzędzie pracy (z reguły w ciągu 7 dni), aby potwierdzić dane. Należy wiedzieć, że w okresie epidemii koronawirusa oprócz wyznaczenia wizyty w urzędzie możliwa jest też dodatkowa rozmowa telefoniczna. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nastąpi na podstawie danych zawartych w formularzu prerejestracji. Jak również załączonych dokumentów oraz rozmowy telefonicznej.

Osoba zarejestrowana zyskuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz ubezpieczenie zdrowotne. O ile nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu. Osoba taka może także korzystać z pośrednictwa pracy na terenie kraju i za granicą. Jak również poradnictwa zawodowego, organizowanego w urzędach pracy. Dodatkowo możemy ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, różne staże i szkolenia. Możemy dostać stypendium dla podejmujących naukę czy studia, bony zatrudnieniowe. A także środki na podjęcie działalności gospodarczej czy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Dodatkowa uwaga – kto się może rejestrować? Osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dotyczy to osób, które ukończyły 18-sty rok życia a nie ukończyły 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).